FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक
स्थानीय संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन ऐन २०७६
लालझाडी गापाको आर्थिक ऐन २०७६
लालझाडी गाँउपालिकाको सहकारी ऐन २०७५
लालझाडी गाँउपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन २०७५
लालझँडी गाँउपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन २०७५.pdf
लालझाडी गाँउपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४
घ वर्गको निर्माण व्यवसायको कार्यविधि २०७४
ब्याक हो लोडर संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४
जेष्ट नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका २०७४
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्ययविधि २०७४
आधारभूत तह उतीर्ण परीक्षा संचालन कार्यविधि २०७४
निर्णय वा आदेश र अधिकारको प्रमाणिकरण(कार्यविधि) नियमावली २०७४
लालझाडी गाँउपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचासंहिता २०७४
लालझाडी गाउँकार्यपालिकाको गाँउ सभा संचालन कार्यविधि २०७४
लालझाडी गाँउ कार्यपालिका(कार्य विभाजन)नियमावली-२०७४

Pages