FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक
लालझाडी गाँउ कार्यपालिकाका (कार्यसम्पादन)नियमावली-२०७४
लालझाडी गाउँपालिका शिक्षक सेवा संचालन कार्यविधि २०७५
लालझाडी गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७५
लालझाडी गगाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७५.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५
एकिकृत सम्पती कर व्यवस्थापन कार्यविधि-2075
बाल क्लब,समुह परिचालन निर्देशिका २०७५
गाउँ स्तरीय खेलकुद सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५
टोल विकास स‌‍‌स्था गठन र स‌चालन कार्यविधि २०७५
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
गाउँपालिका विपद जोखिम न्युनिकरणा तथा व्वस्थापन कार्यविधि २०७५
गाउँ विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि 2075
उपभोक्ता समिति गठन संचालन र व्यवस्थापन कार्यविधि-2075
लालझाडी गाँउपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४

Pages