FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रर्वद्धन सम्बन्धी कार्यविधि , २०७७
घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८
लालझाडी गाउँपालिकाको स्थानिय राजस्व परामर्श कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८
लालझाडी गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८
लालझाडी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८
लालझाडी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७
लालझाडी गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७
व्यवसाय दर्ता तथा कर सम्बन्धि कार्यविधि २०७७
लालझाडी गाउँपालिकाको स्थानीय सहकारी नियमावली २०७७
लालझाडी गाउँपलिकामा करारमा विद्यालयमा कर्मचारी प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि २०७७
लैङ्गिक हिसां निवारण कोष संचानल कार्विधि २०७७
असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६
लालझाडी गाउँपालिकाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७६

Pages