FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक
लालझाडी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८
लालझाडी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७
लालझाडी गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७
व्यवसाय दर्ता तथा कर सम्बन्धि कार्यविधि २०७७
लालझाडी गाउँपालिकाको स्थानीय सहकारी नियमावली २०७७
लालझाडी गाउँपलिकामा करारमा विद्यालयमा कर्मचारी प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि २०७७
लैङ्गिक हिसां निवारण कोष संचानल कार्विधि २०७५
असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६
लालझाडी गाउँपालिकाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७६
आर्थिक सहायता वितरण मापदण्ड २०७६
लालझाडी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७
लालझाडी गापाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७७
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
लालझाडी गाउँपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन २०७६

Pages