FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक
लालझाडी गाउँपालिकाको एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि २०७८
लालझाडी गाउँपालिकाको सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७८
लालझाडी गाउँपालिकाको भूमि ऐन २०७९
अनाथ तथा टुहुरा बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९
लालझाडी गाउँपालिका बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७९
लालझाडी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९
लालझाडी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९
उद्यम विकास कोष सञ्‍चालन कार्यविधि २०७९
आप्रबासी स्रोत केन्द्र (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७८
पशु विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रर्वद्धन सम्बन्धी कार्यविधि , २०७७
घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८
लालझाडी गाउँपालिकाको स्थानिय राजस्व परामर्श कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८
लालझाडी गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८

Pages