FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक
लालझाडी गाउँपालिकाको आपतकालिन कार्य सञ्‍चालन केन्द्र कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९
लालझाडी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०
लालझाडी गाउँपालिकाको भू_उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड तथा आधारहरु, २०८०
लालझाडी गाउँपालिकाको रोजगार संवाद मञ्‍च (सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८०
लालझाडी गाउँपालिकाको संस्था दर्ता तथा नवीकरण कार्यविधि, २०८०
लालझाडी गाउँपालिकाको एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि २०७८
लालझाडी गाउँपालिकाको सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७८
लालझाडी गाउँपालिकाको भूमि ऐन २०७९
अनाथ तथा टुहुरा बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९
लालझाडी गाउँपालिका बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७९
लालझाडी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९
लालझाडी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९
उद्यम विकास कोष सञ्‍चालन कार्यविधि २०७९
आप्रबासी स्रोत केन्द्र (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७८
पशु विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७

Pages